Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w 2020 roku

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to nic innego jak uproszczona forma księgowości, z której korzystają małe firmy. Dzięki niej, przedsiębiorca w prosty sposób jest w stanie ustalić przychody i koszty prowadzonej działalności gospodarczej w celu określenia wysokości podatku dochodowego.

Przedsiębiorca prowadzi PKPiR odrębnie w każdym roku (obowiązuje forma elektroniczna bądź papierowa) wg określonego wzoru.

PKPiR 2020 – dla kogo?

Przedsiębiorca stosuje Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów w przypadku, gdy:

  • Prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.
  • Wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych (17% i 32%) lub według stawki liniowej (19%).
  • Jego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok nie przekroczyły 2 mln Euro (w 2020 r. ta kwota odpowiada 8 .746.800 zł i jest to limit o 187,8 tys. zł wyższy, niż obowiązywał poprzednio). Powyżej tego progu należy już prowadzić księgi rachunkowe wg ustawy o rachunkowości.

Jeśli przedsiębiorca nie przekroczył wyżej opisanego limitu, nie ma on obowiązku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Może on zdecydować się na pełną rachunkowość (księgi rachunkowe), zgodnie z ustawą o rachunkowości. O tym fakcie musi jednak powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zaświadczenie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może zostać złożone w oparciu o ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze (np. podczas aktualizacji danych w CEIDG). Nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego o prowadzeniu PKPiR.

Obowiązki wynikające z prowadzenia PKPiR

Przedsiębiorstwo stosujące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, zobowiązane jest dodatkowo prowadzić:

  • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych.
  • Ewidencję sprzedaży – jeżeli prowadzenie PKPiR przedsiębiorca zlecił biuru rachunkowemu i nie prowadzi ewidencji na kasie fiskalnej.
  • Ewidencję przebiegu pojazdów – w przypadku gdy pojazd jest środkiem trwałym przedsiębiorstwa, wykorzystywanym jedynie w celach związanych z prowadzeniem firmy i przedsiębiorca chce odliczyć 100 % wydatków na jego użytkowanie.
  • Ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych – dla tych, którzy prowadzą działalność kantorową.

Od początku tego roku nie trzeba natomiast prowadzić karty przychodów pracowników oraz ewidencji wyposażenia, którego wartość początkowa wynosiła ponad 1500 zł, a przewidywany czas użytkowania był krótszy niż 12 miesięcy.

Warunki przechowywania PKPiR

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów należy przechowywać w siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania działalności. Jeśli jej prowadzeniem zajmuje się biuro rachunkowe, to księga i cała stosowna dokumentacja musi się znajdować w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez biuro.
Księgę oraz całą dokumentację trzeba przechowywać aż 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego rozliczanego na podstawie tej księgi).

Źródło: Biznes.gov.pl

LEAVE REPLY

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *