Chorobowe 2020 – wszystko, co musisz wiedzieć

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną z tytułu umowy o pracę i nie masz pewności, kiedy i na jakich zasadach przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy, przeczytaj najważniejsze informacje na ten temat.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

W roku 2020 wynagrodzenie chorobowe należne jest podczas pierwszych 33 dni choroby. Jednak osobom po 50 roku życia przysługuje ono tylko przez dni 14.

Ważne! Jeśli ukończyłeś 50 rok życia, czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługuje Ci począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończyłeś ten wiek.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Po tym czasie (od 34 lub 15 dnia choroby), przysługuje zasiłek chorobowy. Jest on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chyba że pracodawca przejął wypłatę świadczenia i wyręcza ZUS w naliczaniu i wypłacaniu zasiłków chorobowych pracowników.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego nabywasz po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia (okres wyczekiwania). Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Zatem jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu:

 • obowiązkowo – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
 •  dobrowolnie – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu Twojego ubezpieczenia zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy.

Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania przysługuje Ci, jeśli jesteś:

 • absolwentem szkoły lub szkoły wyższej i zostałeś objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji – od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki,
 • ubezpieczony, a Twoja niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczony obowiązkowo i masz co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłem albo senatorem i przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
 • funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas niezdolności do pracy przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% pensji. 100% wynagrodzenia przysługuje jedynie kobietom chorym podczas ciąży, osobom które są niezdolne do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz tym, którzy poddają się badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców lub dawców komórek, tkanek i narządów.

Jeśli chodzi o zasiłek chorobowy – to wysokość świadczenia jest taka sama, jak w przypadku wynagrodzenia chorobowego, poza jednym wyjątkiem: za pobyt w szpitalu otrzymasz jedynie 70% pensji. Obliczając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc choroby.

Zasiłek chorobowy przysługuje Ci, jeśli stałeś się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia chorobowego, również za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, która przypada po ustaniu ubezpieczenia.

Zasiłek chorobowy przysługuje Ci także, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym „E”).

Kiedy nie otrzymasz wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego?

Istnieją wyjątkowe sytuacje, które pozbawiają prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Zasiłek nie przysługuje Ci za okres niezdolności do pracy:

 • za który zachowujesz prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych,
 • w którym przebywasz na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,
 • w którym jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania),
 • który przypada w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który nie zachowujesz prawa do wynagrodzenia, w okresie od dnia śmierci pracodawcy do dnia:
  – wygaśnięcia umowy o pracę,
  – pisemnego porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego albo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego,
  – rozwiązania umowy o pracę na czas określony,
 • który powstał w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem ‘’C” w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku),
 • objęty zwolnieniem lekarskim, które zostało sfałszowane,
 • objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego wykonywałeś pracę zarobkową lub wykorzystywałeś to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzonej przez płatnika zasiłku.

Nie otrzymasz zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, gdy:

 • masz prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • kontynuujesz lub podjąłeś działalność zarobkową, która daje Ci tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo masz prawo do świadczeń za okres choroby,
 • masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • masz prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • nie nabyłeś prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, bo nie przepracowałeś wymaganego okresu wyczekiwania,
 • Twoje ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Ile trwa okres zasiłkowy?

Do Twojego okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy są ograniczone w czasie. Jeśli jesteś osobą zatrudnioną z tytułu umowy o pracę, świadczenie otrzymasz łącznie za 182 dni lub (w przypadku ciąży albo gruźlicy) za 270 dni.

Do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, nawet jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy była spowodowana różnymi przyczynami.

Po tym okresie możesz wrócić do pracy, ale tylko w przypadku gdy otrzymasz odpowiednie zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy. Możesz też w dalszej kolejności skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego.

W przypadku przerw w niezdolności do pracy, do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą przyczyną, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

Do Twojego okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które wypłacono Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy jak i okresy, w których nie masz prawa do tych świadczeń, jeżeli:

 • Twoja niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • Twoja niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem „C” w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku),
 • Twoje zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane,
 • wykonywałeś w czasie zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową albo wykorzystywałeś zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

Jeśli miałeś przerwę w niezdolności do pracy i po przerwie powstała niezdolność do pracy z innej przyczyny, masz prawo do nowego okresu zasiłkowego.

LEAVE REPLY

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *