Regulamin Konsultacji online

 1. Usługa „Konsultacje online”, zwana dalej „Usługą” świadczona jest przez firmę Biuro Rachunkowe PAAD, ul. Wielicka 41 lok U101, 30-552 Kraków, NIP: 679277961, będącą właścicielem serwisu www.biuropaad.pl, zwanego dalej „Serwisem.”
 2. Osoba korzystająca z Usługi zwana jest „Użytkownikiem.”
 3. Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do właściciela Serwisu prośby o bezpłatną wycenę porady dotyczącej obszaru rachunkowości, zwanej dalej „Poradą”.
 4. Usługa jest dostępna dla Użytkowników Serwisu po uzupełnieniu wszystkich pól formularza. znajdującego się w Serwisie pod adresem https://biuropaad.pl/konsultacje-online// , zwanego dalej „Formularzem”.
 5. Właściciel Serwisu jest zobowiązany do odesłania Użytkownikowi wyceny Porady na wskazany w formularzu adres e-mail do 12 godzin od momentu poprawnego wypełnienia formularza oraz wysłania jego treści poprzez Serwis. W szczególnych przypadkach odpowiedź może zostać przesłana w terminie dłuższym. Wycena zawiera dokładną cenę za udzielenie Porady oraz sposób jej zapłaty.
 6. Właściciel Serwisu przesyła Użytkownikowi treść porady na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail w przeciągu 48 godzin zegarowych od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania rachunku za opłaconą Poradę. Prośba o wystawienie faktury oznacza, że Użytkownik akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu e-mail biuro@biuropaad.pl (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura).
 8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesłanego przez Formularz wynosi: 20 MB.
 9. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość przesłanego Formularza ponosi Użytkownik Serwisu.
 10. Użytkownik nie może powoływać się na niekompletność treści Porady lub jej nieprzydatność, jak i na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści Porady i nie może żądać zwrotu zapłaconego wcześniej wynagrodzenia. jeśli nie opisał w pełni stanu faktycznego w Formularzu.
 11. Treść Porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Użytkownika i w oparciu o stan prawny prawa polskiego obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi.
 12. Właściciel Serwisu może odmówić przygotowania treści Porady, w przypadku gdy uzna, że może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej.
 13. Językiem komunikacji między Klientem a Usługodawcą oraz Prawnikiem jest język polski.
 14. Wysłanie formularza oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie zgromadzonych danych w celu realizacji Usługi.
 15. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez właściciela Serwisu www.biuropaad.pl, polegających na sprzedaży lub udostępnianiu wzorów dokumentów lub pism.
 16. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zaświadcza iż:
  – Nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek niezgodnej w prawem  działalności, która polega na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., nr 455), lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy powyższych czynów.
  – Nie zamierza dopuszczać się jakichkolwiek nielegalnych czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów zabronionych przez prawo.